Obrazek wyróżniający artykułu - Zmiany w ubezpieczeniu społec

15 czerwca 2022 r., weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wśród najważniejszych zmian ustawa wprowadza m.in.

 Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego: 
Rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS. Rolnik emeryt nie musi teraz wyzbywać się gospodarstwa rolnego - jak miało to miejsce dotychczas - żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości.
Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, Kasa podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.
Przy wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej osobom, które ukończyły 75 lat życia, zostanie z urzędu podjęta wypłata dodatku pielęgnacyjnego. Osobom takim ośrodki pomocy społecznej wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego.  
Działanie z urzędu nie wymaga od rolników składania wniosków. 
Większa ochrona dla ubezpieczonych i domowników całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym
Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy uzyskują również ubezpieczeni całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy posiadają co najmniej 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego. 
Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej
Od 15 czerwca br. osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok. Dotychczas osobom tym nie uwzględniano do emerytury rolniczej okresów innego ubezpieczenia społecznego.
Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy 
W celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2-3 lata). Dotychczas podstawę do wypłaty okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy stanowiła umowa dzierżawy zawarta na co najmniej 10 lat. 
Rozszerzony katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników
Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów
Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Podstawa prawna: USTAWA O ZMIANIE USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155)

Źródło oraz więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/korzystne-zmiany-dla-emerytow-rencistow-i-ubezpieczonych-w-krus/

Galeria