Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” powstała w roku 1996 roku.

Jest  organizacją o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającą stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej.
Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich.
Założenia statutowe są realizowane poprzez ustawiczne szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w środkach masowego przekazu.
Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów.
Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przez obiekty turystyki wiejskiej ich rekomendacja i promocja.
Poprzez swoje działania Federacja pragnie rozwijać pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promować wypoczynek na łonie natury.

Administrator Ston: www.agroturystyka.pl,www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl

Życzę Państwu udanego i niezapomnianego pobytu na polskiej wsi!

 Wiesław Czerniec

Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

"Gospodarstwa Gościnne"

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” - administrator serwisów: www.agroturystyka.pl ,  www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl  z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów,
•    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Państwa oferty na stronie www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl, 
•    Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
•    Wykorzystywane dla celów promocyjnych dane osobowe zostały pozyskane od Państwa oraz Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, których Państwo jesteście członkami, w celu promocji Państwa oferty.
•    Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
•    Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwracamy się z prośbą, abyście Państwo upewnili się, że Państwa dane ujawniane w bazie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” są aktualne i kompletne. W przypadku wątpliwości, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Skąd mamy Państwa dane?
Dane uzyskane zostały od:
•    od Państwa poprzez zgłoszenie się do promocji w serwisie www.agroturystyka.pl
•    od Państwa – poprzez zgłoszenie oraz poddanie się kategoryzacji obiektu zgodnie z zasadami Wiejskiej Bazy Noclegowej oraz Regulaminem kategoryzacyjnym
•    od Państwa w celu dodatkowej promocji Państwa obiektu, w wydawnictwach promujących kwatery agroturystyczne
•    od Prezesów Stowarzyszeń Agroturystycznych, w których jesteście Państwo zrzeszeni
•    oraz z ogólnie dostępnych danych ze stron internetowych

Państwa przekazane dane:
Imię nazwisko, adres, adres e-mail, strona internetowa, telefon, zdjęcia promujące Państwa ofertę, opis oferty


Kto jest administratorem Państwa danych?
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, siedziba – ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000163698, NIP: 526-17-71-733, numer REGON: 012240427, tel.: 81 501 43 11, 666 361 423, email: federacja@agroturystyka.pl


Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
•    Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych – promocji Państwa oferty, turystyki wiejskiej i agroturystyki na stronach internetowych: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.agrotourism.pl  oraz mediach społecznościowych
•    Dane osobowe będziemy wykorzystywać do przekazania Państwu informacji o szkoleniach, seminariach, spotkaniach dotyczących agroturystyki oraz turystyki wiejskiej zgodnie z założeniami działań statutowych Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
•    Dane osobowe będziemy wykorzystywać w wydawnictwach, publikacjach, promujących wypoczynek na wsi.
•    Dane osobowe będziemy wykorzystywać do organizacji konkursów w których możecie Państwo wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu); 
•    Dane osobowe będziemy wykorzystywać do zapisywania danych w plikach cookie oraz w uporządkowanych zestawach danych osobowych (m.in. poczta e-mail)
•    Dane osobowe będziemy wykorzystywać do gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Przetwarzanie danych w zbiorze

Przetwarzanie danych (art. 4 ust. 2 RODO) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
Ponieważ ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem, nie jest wykluczone, że będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia rachunku, faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.


Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.
Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Polską Federacje Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”  jest legalne.


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest (realizacja celów statutowych) prawnie uzasadniony interes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, tj. marketing bezpośredni Państwa produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, o których mowa w tej informacji, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.


Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe instytucjom, organizacjom działającym w celu promocji oferty – turystyki wiejskiej i agroturystyki -  z którymi Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”  współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach promocyjnych.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” mogą Państwo wnieść sprzeciw.


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.


Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa ważnego sprzeciwu.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” ?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.