„Bezpieczny wypoczynek na polskiej wsi”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pt. „Bezpieczny wypoczynek na polskiej wsi”.
Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane poniższe działania: 

- organizacja 3 szkoleń dot. Standardów Ochrony Małoletnich
- organizacja 1 szkolenia dot. kategoryzacji
- zostanie wydana broszura pt. Wymagania prawne i podatkowe w działalności turystycznej na wsi
- promocja systemu kategoryzacji
- aktualizacja materiałów na stronie www.pftw.pl
Realizacja projektu w terminie 1 maja - 31 grudnia 2024 roku.

„Promocja oferty turystycznej Polskiej Federacji Wiejskiej „GG””.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pt. „Promocja oferty turystycznej Polskiej Federacji Wiejskiej „GG””.
Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane poniższe działania: 
•    organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy, która ma na celu promocję potencjału polskiej wsi, 
•    doskonalenie i promocja serwisu https://agroturystyka.pl/, podczas której zostanie poprowadzona szczegółowa analiza strony,
•    opracowanie i wydanie folderu pt. „Kwatery z pasją”, mapy pt. „Wieś Polska Zaprasza” oraz mapy pt. „Wieś Polska Zaprasza” w wersji angielskiej,
•    realizacja kampanii promocyjnej turystyki wiejskiej i agroturystki w mediach społecznościowych w postaci postów, artykułów oraz organizacji konkursów na fanpage agroturystyka.pl,
•    organizacja konkursu na najciekawszą ofertę turystyki wiejskiej pt. „Kwatery z pasją”,
•    organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Zadanie realizowane w terminie 1 maja 31 grudnia 2024 roku

Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadana publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą Umową nr 2919/PST/CP/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Zadanie realizowane w terminie 1 maja 2024 rok - 30 październik 2024r.

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 10 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.
W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:
- Promocja internetowa projektu oraz skategoryzowanych obiektów 
- Wydanie foldera promującego skategoryzowane obiekty

Zadanie pt. Raport dotyczący podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-10

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" podpisała umowę na realizację zadnia pt. „Raport dotyczący podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19.”, która obejmuje opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników i opracowanie raportu końcowego z badań i sprawozdania. 

W celu przygotowania dokumentu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe (telefoniczne lub on-line) odnoszące się do m.in. następujących kwestii:

 1. Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
 2. Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).
 3. Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,
 4. Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
 5. Przynależność do organizacji branżowych
 6. Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

Uzyskane dane posłużą również do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zahamowanie negatywnych procesów zachodzących w polskiej turystyce wiejskiej oraz wsparcie rozwoju i promocji oferty turystycznej polskiej wsi.

Polityka Prywatności:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” - administrator serwisów: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów
  ·        Pani/Pana dane osobowe pobrane są w celu identyfikacji w ramach realizacji zadania pt. Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-1. Zadanie realizowane na zlecenie i ze środków i z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki
  ·        Dane za Państwa zgodą przetwarzane będą w celu promocji Państwa oferty na stronie www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl
  ·        Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  ·        Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie
  ·        Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zadanie zostanie wykonane na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim 1 kwietnia 2023 rok - 30 września 2023 rok.

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 30 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.

W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:

 • Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia on-line na zoom pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”.
 • Promocja projektu oraz skategoryzowanych obiektów

 

Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu “Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności”.

Celem projektu jest dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania komunikatorów internetowych w swojej działalności oraz pracy na rzecz stowarzyszenia, nabędą umiejętności posługiwania się tymi narzędziami oraz praktycznie przetestuję ich wykorzystanie.
Głównym celem projektu jest nabycie przez kwaterodawców umiejętności z zakresu wykorzystania komunikatorów internetowych w swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z platformy zoom, umożliwiającej bezpłatne prowadzenie spotkań dla ponad 100 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Organizacja trzech trzydniowych szkoleń dla 45 osób z terenu całej Polski.
2. Wykonanie prac informatycznych w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiających wprowadzenie mechanizmu „Kalendarz zajętości terminów”.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” partnerem projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” jest partnerem projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”, realizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną od 1 kwietnia do 2 listopada br.  
Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt pn. "Odpoczywaj na wsi bezpiecznie"
Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność.
W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.
W ramach projektu pt. "Odpoczywaj na wsi bezpiecznie" zostaną wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”.
Zostanie także  przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań.
Dzięki tym działaniom wzrośnie zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego.
W ramach prac zostaną wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Ponadto zostaną przeprowadzone prace nad dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych.  
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.