Zadanie pt. Raport dotyczący podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-10

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" podpisała umowę na realizację zadnia pt. „Raport dotyczący podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19.”, która obejmuje opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań, opracowanie wyników i opracowanie raportu końcowego z badań i sprawozdania. 
Zadanie zostanie wykonane na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim 1 kwietnia 2023 rok - 30 września 2023 rok.

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 30 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.

W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:

  • Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia on-line na zoom pt. „Jakość w usługach podstawą konkurencyjności”.
  • Promocja projektu oraz skategoryzowanych obiektów

 

Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej “Gospodarstwa Gościnne” otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu “Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności”.

Celem projektu jest dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania komunikatorów internetowych w swojej działalności oraz pracy na rzecz stowarzyszenia, nabędą umiejętności posługiwania się tymi narzędziami oraz praktycznie przetestuję ich wykorzystanie.
Głównym celem projektu jest nabycie przez kwaterodawców umiejętności z zakresu wykorzystania komunikatorów internetowych w swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z platformy zoom, umożliwiającej bezpłatne prowadzenie spotkań dla ponad 100 osób.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
1. Organizacja trzech trzydniowych szkoleń dla 45 osób z terenu całej Polski.
2. Wykonanie prac informatycznych w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiających wprowadzenie mechanizmu „Kalendarz zajętości terminów”.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” partnerem projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” jest partnerem projektu „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”, realizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną od 1 kwietnia do 2 listopada br.  
Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Projekt pn. "Odpoczywaj na wsi bezpiecznie"
Pandemia koronawirusa ma dwojakie konsekwencje dla obiektów agroturystycznych. Z jednej strony powoduje dużo większe zainteresowanie wypoczynkiem na wsi, z drugiej strony niesie za sobą wyzwania dla osób prowadzących taką działalność.
W związku z powyższym Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.
W ramach projektu pt. "Odpoczywaj na wsi bezpiecznie" zostaną wypracowane kryteria oceny w ramach kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej warunkujące posługiwaniem się znakiem „Bezpieczna kwatera”.
Zostanie także  przeszkolona 40 osobowa grupa właścicieli wiejskich obiektów turystycznych oraz 20 osobowa grupa inspektorów kategoryzacyjnych oraz kandydatów na inspektorów w zakresie przygotowania oraz oceny obiektów pod kątem spełnienia wyżej wymienionych wymagań.
Dzięki tym działaniom wzrośnie zaufanie gości do stanu bezpieczeństwa obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z przepisami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego.
W ramach prac zostaną wykonane prace informatyczne w serwisie www.agroturystyka.pl umożliwiające prezentację ofert ze znakiem „Bezpieczna kwatera”. Ponadto zostaną przeprowadzone prace nad dostosowaniem serwisu do wymogów dotyczących dostępności względem osób niepełnosprawnych.  
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl oraz www.pftw.pl.